Toronto and sight seeing

Midland, ON, Canada, 25jul 2017
In English below
 
Long time no hear :) Har varit mycke' nu! Vi lämnade naturen/skärgården för att uppsöka marina för att laga termostat i kylvattensystemet på ena motorn och hämta våra söta ungdomar på flygplatsen i Toronto.
 
Nähe, vi kom inte iväg som planerat. Otur (eller tur att det hände just när vi var i en marina) att vi fick fel på både den ena och det andra här i Midland i väntan på att undomarna skulle anlända. Jag ska inte trötta ut er med detaljer men om jag säger att
1. Främre toan och vattenpumpen strejkar precis när vi ska åka iväg och förlusta oss i Toronto (och hämta ungarna)
2. Hotellet i Toronto vi bokat var........... inte så bra... om man säger!
3. Upptäckte att vi åkt ett dygn för tidigt för att hämta ungarna.......
4. Vi fastnade (hungriga) uppe i utkikstornet (450m ö.h) med tiotusen andra pga av hisstrubbel........
5. När vi kom tillbaka till marinan fick vi redan på av meken som bytt termostaten att generatorn på ena motorn hade lagt av.......
6. Det regnar, blåser och är kallt......
...så förstår ni att det finns "room for improvement" på både det ena och det tredje!
 
 
Midland är en mysig Town (inte ännu en City) med sin specialitet Grafitimålningar på fasaderna i byn. De kan dessutom äras med att ha den godaste pizzan vi ätit på mången god dag. 
 
Toronto; "I want to live here-stad" är en härlig stad (med 2,8 miljoner inv.) vågar vi säga fast vi bara skrapat på yttersta ytan. Ni vet, man bara har en känsla.... Detta till trots att det finns ganska många uteliggare och skyskrapor som är dödligt opersonliga :(
 
Niagara Falls var både en wow-upplevelse och en superbesvikelse. Att göra området runt de fantastiska fallen till rena rama cirkusen med karuseller, fast food, eldsprutande dinosaurier och annat billigt jox, borde vara förbjudet! Punkt och slut! Men själva fallen var superhäftiga att se.
 
Nu väntar vi på reservdelar och hoppas på att vi kan komma iväg i eftermiddag - två dagar försenade enligt vår ursprungsplan.... men med lite sol i sikte enligt prognosen. Gissa om vi håller tummarna!
 
 
 
We had to leave our paradise and return to the civilazation, Ambika needed mechanical assistance and we had a couple of young ones to pick up at Toronto airport
 
 
The Blue Heron left too...
 
 
"I know it´s my job to get the hook up, but.........!"
One ton of sea weed. We saw many take up their hooks that looked like this, but luckily our wasn´t..
 
 
 
******

Long time no hear :) Have been a bit busy! We left the nature / archipelago to visit the marina to install a new thermostat in the cooling water system on one engine and pick up our young ones at Toronto airport.
 
Well, things doesen´t always turn out as expected... 
1. The forward head and the water pump went on a strike just when left for Toronto (to pick up the kids)
2. The hotel in Toronto we booked was ............... not so good ... *€%#
3. Discovered that we went a day too early to pick up the kids......
4. We were stuck (hungry) up in the lookout tower (450m above sealevel) with tens of thousands other due to elevator trubbel
5. When we got back to the marina the thermostat was replaced BUT the generator on one engine was broken and had to be fixed......
6. It's raining, it´s windy and it´s cold ......
... there is definitely "room for improvement".......

 

Midland is a cozy town (not yet a city) with its specialty "graphite paintings" on the facades of the village. They also have the best pizza we have eaten on a many good day.
 
Toronto; is "I want to live here city". A lovely city (with 2.8 million) We dare say that we just scratched the outer surface, but what we saw, we liked. This, despite the fact that there are quite a few "homeless" on the streets and many skyscrapers that are deadly impersonal :(
 
Niagara Falls was both a wow experience and a super disappointment. Making the area around the amazing scenes to a circus with carousels, fast food, fire breathing dinosaurs...! But the Falls was super cool!


Now we are waiting for spare parts and hoping we can get away today - two days delayed according to our origin plan .... but with a little sun in view, according to the forecast. Guess if we hold your thumbs!

 
 
*********
 
Toronto; nice and with an attitude 
 
 .........
 
......but Lars was NOT allowed to recover his memories at Hooters.....
 
 
 
At "Outdoor World" in Vaughan. A fantastic place for spectators (the great scenarios with stuffed animals), hunters, outdoor lovers and they had some great fishing gear for Victor. It´s fishing time at the Great Lakes.
I felt a longing for Björnrike.... (our cottage in "Bear Kingdom", Sweden)
 
 
 
Last, but not least, The Great Niagara Falls
 
 
 ...and the cute town of Midland
 
 

Georgian bay, lake heuron

 Beausoleil island, Park Canada, 17jul 2017
 In English below
 
Jag blundar, öppnar ögonen igen. Ser på himlen och känner vinden i håret. Betraktar de kala hällarna och de små skogsklädda holmarna i ölandskapet när vi tar jollen till "byn". Kollar lite i smyg runt mig i Honey Harbor, i lanthandeln på den lilla ön bredvid där vi har ankrat upp. Där står en kvinna och klämmer på de lokalt odlade tomaterna och den korpulenta mannen hämtar en back 7-up och går till kassan för att betala. Tänker på den söta familjen som erbjöd oss lite av sina handplockade blåbär som de hittat på en ö intill. Vi har just lastat färska jordgubbar och hallon i vår vagn plus ett nygräddat bröd och en pump så vi kan blåsa upp alla badleksaker när ungarna kommer på besök. "Ungarna" är från 45 år och nedåt :)
 
Hade det inte tagit tre månader av havskanaler och insjökanaler och slussar... hade det inte varit så att vi var tvungna att prata engelska för att göra oss förstådda.... hade det inte varit för att Ambika var stor och "fyllig" (snällt sagt) istället för slank och elegant.... hade det inte varit så att vattnet var sött istället för bräckt...... då hade vi kunnat svära på att vi var och seglade i Stockholms mellanskärgård igen! 
 
Det är tredje natten vi ankrar utanför den stora ön Beausoleil som är en naturskyddsling som sköts av Canada Park. I helgen var vi säkert mellan 50-70 båtar som låg i "vår" vik, både förtöjda på små bryggor där det är ordnat med grillplats, toa och pick-nick-bord och för ankare, som vi. Ön som har ett otal vackra vikar att gosa in sig i, ligger nära mellanstora städer som Midland, Orilla och Berry vilket gör det till perfekt helg-med-familjen/kompisar plats för dem som har båt (och det är många)!
 
Vi har iallafall semester (från slussandet) och njuter av att ligga stilla och pyssla, bada, städa (man kommer aldrig undan) och grilla god mat. Pysslet går ut på att putsa på Ambika, beställa tid för lagning av kylvattentermostat, rita och måla med vattenfärger, läsa massor.... imorgon ska blåbärssituationen unsersökas :)
 
 
 
Trash can....!
 
Lookalike Stockholm archipelago..
 
Even the mosquitos look familiar:)
 
 
***
 
I close my eyes opened them again. I looked at the sky and felt the wind in my hair. Watched the smooth rocky islets and the small wooded ones in the island landscape when we dinged to the "village". Looking around me in Honey Harbor, in the general store on the small island next to where we have anchored. There a woman stands and squeezes the locally grown tomatoes and the corpulent man fetches a back 7-up and goes to cashier to pay. Thinking of the sweet family who offered us some of their hand picked blueberries they found on an island next to ours. We have just added fresh strawberries and raspberries in our trolley plus a freshly baked bread and a pump so we can blow up all the toys when the kids come to visit. The "kids" are from 45 years and down :)  
 
Had it not taken three months of sea channels and fresh water channels and locks ... had not we had to speak English to make ourselves understood .... had not Ambika looked big and clumsy instead of slim and elegant .... would it not have been that the water was sweet instead of brackish .... then we could have sworn that we were sailing in Stockholm archipelago again!
 
It's the third night we anchor outside the big island of Beausoleil, a nature conservation managed by Canada Park. During the weekend we were shurely between 50-70 boats in our bay, both moored on small docks and at anchor like us. The island, which has a number of beautiful coves to embrace, is close to medium-sized towns like Midland, Orilla and Berry, making it the perfect weekend-with-family / friends place for those who have a boat (and there are many)!
 
We are on vacation (from the locks) and enjoy to chill, swim,  paint a little, read, and BBQ good food. And then there are the tasks like cleaning and laundry that one can never escape :)
 
At anchor at Beasoleil Island
 
We were far from alone...
 
and we ventured out in the bay to have a look around
 
 
Sweet!
 
 

Good Bye Trent-Severn Waterway

 
Port Severn at Georgian Bay, 15jul 2017
In English below
 
I tjugo dagar har vi färdats genom dessa enoma vattenvägarna rakt igenom Kanada. Trettio dagar om vi räknar med Eire canal. I kringelikrokar, genom små sjöar, tråcklat oss igenom trånga passager (som vi inte trodde att Ambika skulle få plats..) med stark ström och ömsom ankrat i en lugn vik, ömsom stannat och förtöjt vid Canada Parks slussar eller bryggor. Vädret har varit "sådär" på ren svenska; sol ena stunden (och då är det riktigt varmt) och andra stunden mulet med regn- eller åskskurar (och då blir det ner till 12 grader..). "You should have come last year" säger alla, då var det tydligen den varmaste sommaren ever... 
 
Vi har slussat med vanliga slussar, både mauellt hanterade och automatiska. Vi har stött på två "lift locks" där en balja med vatten och båtar lyfter upp/eller ner den andra baljan med vatten och båtar. Nu senast en marin järnväg rakt över en granitrygg som varit för dyr att göra en sluss av. Idag ska vi igenom den sista och minsta slussen av dem alla, en manuellt hanterad vanlig sluss. Sedan är vi ute i Georgian Bay som ALLA säger är klon på resan genom Kanada. Ska bli väldigt spännande. Vi får en känsla av att det liknar Stockholms ytterskärgård eller Västkusten kala klippor.
Vi får se :)
 
 
 
Mooring at Big Chute Marine Railroad
 

For twenty days we have traveled through these enomous waterways right through Canada. Through small lakes, we trampled through narrow passages (as we did not think Ambika would fit ..) with strong currents and anchored in a quiet bay, moored at the Canada Parks locks or jetty. The weather has been "so so" in pure Swedish; Sun for a while (and then it's really hot) and the second time cloudy with rain or thunderstorms (and then it's going down to 12 degrees ..). "You should have come last year" everyone says, then it was apparently the hottest summer ever ...
 
We have locked with standard locks, both manually operated and automatic. We've encountered two "lift locks" where a "pot" of water lifts up / or down the other "pot" with water (where the boats are ...) Now, last a marine railroad straight across a granite rock that has been too expensive to make a ordinary lock. Today we are going through the last and smallest lock of them all, an old one and manually managed.

 

Then we are out in Georgian Bay, as everyone says is claw of the journey through Canada. It will be very exciting. We get the feeling that it is similar to Stockholms outer archipelago or the Swedish west coast bald cliffs.
We'll see :)

 
 
Finally he came afloat with a little (actually a lot) of help... The result; a damaged prop and rudder :(
 
 
Now it's our turn to do the Big Chute :)
 ..and here we go. WOW!
 
 
 
 
Picknick spot
 
A visitor at the picknick ground
 
Just love wild flowers
 
Planning for Georgian Bay!

Big Chute

The Big Chute Boat Railway Lock, Trent-Severn Waterway  11jul 2017
In English below
 
 
Det har gått några dagar sedan vi lämnade den söta staden Orilla där vi lyxade till oss och låg tre nätter i marina. Skönt att slippa generatorns brummande och vi behövde verkligen proviantera och besöka civilisationen en stund efter alla dessa slussar, parker och ankringar. Semester, helt enkelt :)
 
Imorgon ska vi färdas nedåt i en märkvärdig skapelse; the Big Chute, måtte vara fransk :) Den första varianten byggdes 1917 men snart behövdes mer kapacitet så 1924 stod en större variant på plats, samma som den som vi ska färdas på! Den hämtar upp båtar på en järnvägsvagn som går på räls ner i vattnet, äker 200m på land inklusive ett fall på sjutton meter och sätter sedan iland farkosterna igen. Istället för en sluss har denna tingest konstruerats....
 
Lite dramatik har vi blivit vittne till även dessa dagar. Båten som gick framför oss häromdagen efter en sluss, mötte en liten bogserbåt som tutade ilsket (fast vi som gick medströms hade rätt till väg) och gick mitt i den supersmala passagen med strid ström. Det bar sig inte bättre än att daycruisern brakade rakt upp på klipporna och studsade flera gånger innan den kom ner i vattnet igen. Det gjorde ont i oss att se för jag hade pratat med dem i slussen och de hade just köpt båten och var på sin jungfrutur med familjen. Den 12 åriga sonen hade aldrig slussat och tog massor av bilder med sin mobil, var helt hänförd över att vattnet bara förvann...
 
Just nu ligger en stackars Mainship (samma som vi har) vid Big Chute, de skulle transporterats över till andra sidan men medan han väntade (på fel sida de gröna prickarna) på att komma ombord gick han på grund ordentligt. Det var i förmiddags och nu vid sjutiden på kvällen har varvet härintill bogserat dem av grundet och upp på land med stora skador på propellrar och roder... stackars dem!
 
 
 
This is the french explorer Samuel de Champlain who "discovered" Orilla 1615 and negotiated land with the natives. One of the waterways in Canada is also named after him. In 1840 the first settlement in Orilla was formed with a population of 200 persons. Today Orilla is called the Sunshine City and with it´s big waterfront it attracts many tourists.
 
 
***

It has been a few days since we left the cute city of Orilla where we were luxurious and spent three nights in the marina. It's nice to not hear the generator's humming and we really needed to provision and visit civilization for a while after all these locks, parks and anchorings. Holidays, simply :)
 
Tomorrow we will travel downwards in a remarkable creation, must be French :) The first variant was built in 1917 but soon they needed more capacity so 1924 there was a bigger one in place, the same as the one we are going to travel on! It retrieves boats on a railroad lane that runs on into the water, then on 200m on land, including a fall of seventeen meters, and then reinserts the vessels on the other side. Instead of a lock, this thing has been constructed.

 

A little bit of drama again; A boat that went in front of us after a lock, met a small tugboat that was quite aggresive and drove in the middle of the super-narrow passage with a lot of current. The day cruiser tried to avoid the tug and went straight on the rocks and bounced several times before it came back into deeper water. It hurt us to see because I had talked to them in the lock and they had just bought the boat and were on their maiden voyage on the boat with the family. The 12 year old son had never done a "locking" and took lots of pictures with his mobile phone, he was totally amazed of how the water disappeared beneth...
 
Today, a poor Mainship (the same type as we have) at Big Chute was to be transported to the other side, but while waiting (on the wrong side of the green markers), he went properly aground on a rock. It happened this morning and now at 7pm he was finally helped off the ground and off the water to a hard stand with severe damages on his props and rudder .... poor people! Loppers like we.

 
 
Typical anchoring site and it has been very calm weather the last week. But overall there are too many houses and cottage... hard to get feel of wilderness.
 
 
This guy, a Loon, and his fiancees (guess he has plenty with his good looks) have a fantastic sound (google it if you have not heard it). And when it´s dawn or dusk the sound is especially special :D
 
 
Hmmmm
 
 
No, it´s not Stockholm archipelago! It´s Canada Trent-Severn Waterway :)
 
 
Narrow passages and strong current with us... going down stream now!
 
 
***
 
Big Chute Marine Railroad, we had to have a look before we tried it ourselves :)
But we are going the other way round...
 
 
 
This is the first one, built 1917
 
 
This little beauty (not) takes passengers from here to Ottawa, it takes five days and stops in five places along the way. A nice trip on the Trent-Severn Waterway for instance :)
 
 
An abundance of flowers... and today we saw a big beaver swimming close to Ambika :)
 
 
 
 
 
 

Just a few more locks to go...

Almost Simcoe Lake, 06jul 2017
In English below
 
Nu sitter rutinerna ganska bra och om några dagar har vi gjort hälften av våra totalt 144 slussar. Så det vore ju konstigt annars! Fast plötsligt blir det inte alls som man förväntade sig. Då kan personalen vid slussen säga "ni kan bara ta den högra sidan i slussen". Då är naturligtvis allt (fendrar, tampar och båtshake) förberett för vänster sida. Det är heller inte fråga om lång framförhållning utan då är vi nästan inne i slussen och jag sliter som ett djur och byter sida på allt.... puh! Naturligtvis ska nästa sluss ha det på vänter sida... Nästa gång kan vara att det är en sluss med strid ström (typ fors) precis framför näsan när vi inte alls var betedda på ens en sluss (lite lack of seamenship där..) Nästa sluss var en lift lock med andra rutiner och nu idag när började vi vår nerresa från 240m ö.h. ska vi slussa neråt (med strid ström med oss) och alla sjömärken bytte plötsligt sida. Nu har vi grönt till styrbord igen :)
 
Vi har haft strålande fint väder den sista tiden, just nu sol och 29 grader. Det var det när vi var och lagade generatorns kylvatten på en marina som hade ledig mekaniker. Det var stopp i kylvattensystemet och så passade vi på att byta olja i generatorn samtidigt. Det är så mycket bråte och sjögräs som sugs in överallt där det inte ska sugas in... det var också strålande vackert när vi ankrade upp i en sjö och gjorde lite båtvård, även här är regnet fullt med smuts som ger fula ränder på båten. Arbetet kombinerades dock med att sola lite, ta dopp i det sköna söta vattnet, grilla god mat och beundra solnedgång i totalt stiltje...
 
Vi har passerat "Stony, Lake" (full av stenar), "Clear Lake" (med, just det, klart vatten), "Balsam Lake" (som var balsam för själen), "Pigeon River" (full av duvor, kanske), "Horseshoe Island" (som såg ut som...) osv. Faktum är att i sjöarna var det stundtals, eller ganska ofta, som att segla i våra egna farvatten i Stockholms mellanskärgård.
 
Dagens kanaletapp var den smalaste och grundaste hittills. Jag kunde ha plockat blommor i kanalkanten eller i alla fall brutit av grenar från träden! Vårt ekolod skrek hela vägen att det var grundare än 6ft och vi var tvungna att varna alla andra båtfarare på VHF att vi var inne i kanalen, för möte var otänkbart! Vi binder upp oss längst slusskanten där man får ligga i max 2 nätter (mot betalning) och ofta är det vädligt fint ordnat välklippta gräsmassor och pick-nick-bord-och-stolar. Slussarna stänger kl.1800 så kvällarna är lugna.
 
Imorgon blir det tre slussar plus en ganska stor sjö, Simcoe. Då har vi nått till staden Orilla där vi ska minst stanna över natten...
 
 
It looks a bit odd, doesn't it! Like a car without wheels...
 
*****
 
In a few days we have made half of our 144 locks. And we think we're cool and on top of it. Suddenly, it's not what we expected. The staff at the lock can say "you can only take the right side of the lock". Then, of course, everything (fenders, rope, etc) is prepared on the left side. wWe are almost inside the lock at that time and I struggle like an animal and change the side of everything .... puh! Next time, it may be that there is a lock of current just in front when we were not even aware that there was a lock ahead (a little lack of seamenship there ..) Next lock was a lift lock with other routines and today, when we started our journey down from 840ft above sea level and all sea marks changed suddenly. Now we have green to starboard again :)
 
 
We have had fantastic fine weather lately, right now sun and 29 degrees. It was sunny also when we had to repair the generator cooling system that was clogged. There is so much debris and seaweeds that are sucked everywhere where it is not supposed to be sucked in. It was also beautiful when we anchored in a lake and did some boat care, even here the rain is full of dirt that gives ugly stripes on the boat. The work, however, was combined with sunbathing, a dip in the beautiful sweet water, BBQ and admiring the sunset in total calm...  
 
Today's canal was the narrowest and shallowest so far. I could have picked flowers on the edge of the canal or at least broken branches from the trees! Our depth sounder screamed all the way through the canals and we had to warn all other boaters via VHF that we were comming because to meet somebody was unthinkable!
 
 
A posh boat garage
 
 
At anchor at Balsam Lake
 
 
Same lake a little later :)
 
 
The second Lift lock on Trent-Severn Waterway. The basin sinks 30m down, to the canal...
 
 
Sometimes the lock is right in the middle of a small town... 
 
 
 and other times in the middle of nowhere...
 
 
Just ONE try more before I hit the sack...
 
 
Naaarrow!!!
 

Excercise is good!
 
 
One morning the whole deck was full of dead mosqitos. Not funny!
 
 
 
 
 

Double trouble

Lakefield, Ontario 02 jul 2017
In English below
 
 
Slussarna som aldrig tog slut.... Idag kom vi inte längre än 10 miles och sju slussar på hela dagen (nu är vi på nr 26 av dryga 40). En av slussarna var extra häftig, en liftsluss, och två var riktigt trickiga att ta sig in in pga högt vattentryck i dammarnas utsläpp som låg bredvid slussarna. Båtarna for kors och tvärs i den trånga, grunda kanalen före de kom i skydd vid slusskanten. Bojarna dansade piruett bredvid oss i den strida strömmen som mest liknade en yster norrlandsfors. Ambika är ju inte den smidigaste av båtar heller, snarare som en tjock burk som slirar fram som på bananskal. Tack-o-lov har hon bra med hästkrafter att ta till istället :)
 
 
I en av slussarna var vi tvungna att lägga till i väntan på att portarna skulle öppnas. Vi tog sats och klarade precis att komma i skydd när fören bara drog iväg mot forsen och ändan skrapade i betongkajen ganska ordentligt, fast vi kom på plats i alla fall! Nästa drama kom när jag, i samma sluss, höll i Ambika, på kajen. Då kommer en fruktansvärd fluga och biter mig i stortån så jag höll på att tappa tamp med båt och allt! Flugeländet, som måste haft huggtänder, bet så hårt att blodgjute uppstod. Herrejisses, vilken pärs!
 
 
Jag som precis hade hämtat mig från chocken att alla bilder (hundratals) som jag tog på Kanadas 150-årsfirande i Peterborough, var borta. Eller rättare sagt, de hade aldrig funnits för jag hade glömt minneskortet i båten!!! I alla fall (gnisslar tänder) var firandet en höjdare med härlig, rolig och lång parad, uppträdanden och musik i den stora parken, alla var klädda i rött eller med lönnlövet på bröstet, flaggor överallt, mat i olika stånd från olika delar av världen och slutligen fyrverkeri, som vi åtnjöt på paradplats på SkyDeck på Ambika tillsammans med Looparna Scott och Karen på båten "Last Call".
 
 
 
One of the very few pictures we have of the parade 😤....
 
***
 
The locks that never ended .... Today we came no more than 10 miles and seven locks all day (now we are at number 26 of over 40). One of the locks was extra cool, a liftlock, and two were really crazy to get in due to high water pressure in the dams that lay next to the locks. The boats crossed across the narrow, shallow canal before they came in shelter at the edge of the lock pier. The bouys danced and pirouetted next to us in the fierce stream. Ambika is not the smoothest of boats either, rather like a shoebox. Thank God she has some strong horses...
 
 
In one of the locks we had tie Ambika at the dock, while waiting for the doors to open. We used some extra horse powers and just managed to get in shelter when the bow was just pulling away towards the stream and the hull, back of the boat scratched the concrete dock "quite properly"... though we got in place anyway! Next drama came when I, in the same lock, held Ambika, on the quayside. Then a terrible fly comes by and bit me in the toe so I was almost  losing the boat and everything! The little devil, he must have had fangs, bit so hard that blood cavity occurred. Jeeesus!
 
 
And I was just recovering from the shock that all the photos (hundreds) that I took on Canada's 150th anniversary in Peterborough were gone. Or rather, they'd never been there because I had forgotten the memory card in the boat !!! In any case, the celebration was a ball with a spectacular, fun and long parade, performances and music in the big park, all people dressed in red or with the maple leaf on the chest, flags everywhere, food from different parts of the world And finally fireworks, which we enjoyed on SkyDeck at Ambika along with the Looppers Scott and Karen on the yacht "Last Call".
 
 
...and guess who the photographer was 😁
 
 
VERY NARROW and VERY SHALLOW!
 
 
Busy day at the locks! This time they filled it with 10 boats of deifferent sizes :)
 
 
"WhyNot" would be a suitable name...
 
 
"HaveAcup" maybe for this piece of garden art.
 
 
This guy is a double hero; with his 17ft sailing yacht he is doing the canals (!) and in one lock he saved a father with two kids that lost control of their dingy and went down towards the fall...
 
 
BBQ-time...
 
Cheers to that!
 
 
Lock 26 in Lakefield. We landed here in bright sunshine (warm as...), had BBQ, took a swim (dip) in the shallow canal. Then the thunderstorm hit us and rain was pouring down. Then came the red light, sailors delight :)
 
 
 
 

RSS 2.0